Algemene Voorwaarden voor koeriersdiensten

    Artikel 1 Definities

    In deze voorwaarden wordt verstaan onder;

    1. AVC: Algemene Vervoerscondities 1983,
    zoals laatstelijk vastgelegd door de stichting
    Vervoeradres en gedeponeerd ter griffie van de
    Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

    2. CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot
    internationaal vervoer van goederen over de weg (Genve 1956).

    3. Koerier: degene die zich jegens de afzender
    heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending
    te vervoeren en aan de geadresseerde af et leveren,
    waarbij het aflevertijdstip danwel de
    aflevertermijn waarop de zending in ieder geval
    moet worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen.

    4. Zending: een zaak danwel het geheel van zaken
    dat gelijktijdig vervoerd wordt en is bestemd voor n ontvanger.

    5. Afzender: de contractuele wederpartij van de koerier.

    6. Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner danwel
    ondergeschikte werkzaam op het afleveradres
    aan wie de koerier de zending dient af te leveren.

    7. Overmacht: een omstandigheid die een zorgvuldig koerier
    niet heeft kunnen vermijden en waarvan zulk een koerier
    de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.


     Artikel 2 Werkingssfeer

    1. Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze
    voorwaarden de AVC van toepassing voor
    zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.

    2. Op grensoverschrijdende koeriersdiensten
    is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR
    niet strijdige bepalingen uit deze voorwaarden.


     Artikel 3 Verplichtingen van de koerier

    1. De koerier is verplicht de overeengekomen zending
    op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen.

    2. Indien de koerier niet voldoet aan de in lid 1
    genoemde verplichting heeft de afzender het recht,
    onverminderd zijn recht op schadevergoeding te vorderen,
    de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.

    3. De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het
    overeengekomen tijdstip danwel binnen de
    overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.

    4. Artikel 16 AVC inzake vertraging is niet van toepassing.


     Artikel 4 Verplichtingen van de afzender

    1. De afzender is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten,
    welke vr de aflevering van de goederen moeten worden vervuld,
    de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen
    en ter beschikking van de koerier te stellen en
    hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.


     Artikel 5 Aansprakelijkheid van de koerier

    Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar

    1. Indien de door de koerier ontvangen zending niet
    wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij
    de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog
    wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd,
    is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending
    zelve te vergoeden tot maximaal f 1000,00 per zending.
    Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending manco.

    2. Indien de door de koerier ontvangen zending niet
    ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd
    in dezelfde staat als waarin hij de zending ontvangen heeft,
    tengevolge waarvan de inhoud van de zending niet meer
    kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd,
    is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte
    schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden:
    a. voor de schade aan de zending zelve maximaal 450,00 per zending;
    b. voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden
    van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd,
    maximaal twee maal de vracht.
    Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd.
    Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd te worden gerestitueerd.

    Vertraging
    3. Indien de zending niet wordt afgeleverd na het
    verstrijken van het overeengekomen tijdstip danwel
    na de afloop van de overeengekomen termijn is,
    behoudens overmacht, de overeengekomen vrachtprijs niet verschuldigd.
    Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.
    Indien de afzender en/of geadresseerde ten gevolge daarvan schade,
    niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden,
    is de koerier gehouden die schade te vergoeden
    tot een maximum van tweemaal de overeengekomen vracht.
    Indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier,
    behoudens overmacht, bovendien aansprakelijk
    voor de schade aan de zending zelve tot een maximaal 450,00 per zending.

    4. De last, zijn schade te bewijzen, rust op de afzender en/of geadresseerde.

    5. Bij de toepassing van lid 3 van dit artikel
    komt de koerier een beroep op overmacht niet toe bij:
    a. lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig;
    b. de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig
    en het materiaal waarvan de koerier zich bedient;
    c. voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.
    6. Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 niet van toepassing.